Detailed Nutrition Facts: Boneless Pork Loin Roast

1 (0g)
boneless pork loin (6 to 8 ounces per serving)
(0g)
Salt
(0g)
Pepper
1 pound (454g) - optional
pork shoulder meat (or 2 pounds pork shoulder chops) (optional)
Total1 serving
Ash (g) n/an/an/a18.200
Calcium (mg) n/an/an/a113.500
Calories (kcal) n/an/an/a894.400
Carbohydrates (g) n/an/an/a36.300
Carotene, alpha (mcg) n/an/an/a000
Carotene, beta (mcg) n/an/an/a000
Cholesterol (mg) n/an/an/a000
Choline (mg) n/an/an/a401.300
Copper (mg) n/an/an/a3.200
Cryptoxanthin, beta (mcg) n/an/an/a000
Dietary Fiber (g) n/an/an/a20.900
Folate (mcg) n/an/an/a354.100
Folic acid (mcg) n/an/an/a000
Iron (mg) n/an/an/a9.800
Lycopene (mcg) n/an/an/a000
Lutein + Zeaxanthin (mcg) n/an/an/a000
Magnesium (mg) n/an/an/a81.700
Manganese (mg) n/an/an/a000
Monounsaturated Fat (g) n/an/an/a9.900
Niacin (mg) n/an/an/a11.400
Pantothenic acid (mg) n/an/an/a2.300
Phosphorus (mg) n/an/an/a1561.800
Polyunsaturated Fat (g) n/an/an/a21.200
Potassium (mg) n/an/an/a817.200
Protein (g) n/an/an/a95.300
Retinol (mcg) n/an/an/a000
Riboflavin (mg) n/an/an/a100
Saturated Fat (g) n/an/an/a6.500
Selenium (mcg) n/an/an/a3.600
Sodium (mg) n/an/an/a249700
Sugar (g) n/an/an/a5.700
Thiamin (mg) n/an/an/a4.300
Total Fat (g) n/an/an/a40.900
Vitamin A (IU) n/an/an/a000
Vitamin B-6 (mg) n/an/an/a0.900
Vitamin B-12 (mcg) n/an/an/a6.800
Vitamin C (mg) n/an/an/a000
Vitamin D (mcg) n/an/an/a000
Vitamin E (mg) n/an/an/a7.900
Vitamin K (mcg) n/an/an/a000
Water (g) n/an/an/a263.300
Zinc (mg) n/an/an/a8.200

Note: Totals do not include optional ingredients.